Přeskočit na obsah

Řízení a plánování výroby


Modul Řízení a plánování výroby (RPV) slouží k zpracování výrobních zakázek. Modul svou koncepcí zpracování výrobní zakázky umožňuje kombinovat různé typy výroby od zakázkové (kusové) až po sériovou. Výrobní zakázky vytvářejí požadavky na polotovary a materiály. Požadavky na polotovary generují výrobní podzakázky a požadavky na materiály se pak automaticky promítají do modulu Nákup. Modul RPV lze navázat na pokročilé systémy řízení výroby (APS).

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY:
  • Kompletní zpracování výrobních zakázek včetně tisku výrobních dokladů s čárovými kódy
  • Automatické přebírání požadavků z prodejních zakázek
  • Zpětná hlášení z výroby i s pomocí čárových kódů, kontrolní operace, podpora IS0 9000
  • Sledování nedokončené výroby (rozpracovanost), členění nákladů na materiálové, mzdové, strojní, kooperační, atd.
  • Předkalkulace, okamžitý výpočet výsledné kalkulace
  • Porovnání výsledné kalkulace s předkalkulací
  • Agenda neshodné výroby – evidence, sledování příčin výskytu neshodných výrobků, náklady na nejakostní výrobu
  • Statistické vyhodnocení zakázek a následná zpětná vazba na zpřesnění technických norem
  • Vazba na lasery a další inteligentní zařízení na dělení materiálu

 


V přehledu vytížení pracovišť je pro každé pracoviště zobrazena kapacita a seznam zakázek, které tuto kapacitu naplňují. Podkladem pro dílenské plánování na úrovni mistra je zásobník práce, tj. seznam operací (se stanovenými priorita­mi), na kterých může být zahájena práce. Při sofistikované rozsáhlé výrobě je možno systém navázat na APS systém.

 

DALŠÍ FUNKCE MODULU ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

Pro výrobní zakázky lze stanovit zpětné a dopředné termínování do omezených i neomezených kapacit. Lze provádět termínový test. Výrobní zakázku je možné testovat s ohledem na zatížení pracovišť a lze též provádět „what-if“ simulaci pro různé způsoby plánování a různé termíny tak, aby nedošlo k přetížení kapacit. Navíc je prováděn propočet spotřeby materiálů a test disponibilní zásoby skladu ke stanovenému termínu spotřeby.

Operativní evidence výroby, založená na systému zpětných hlášení v reálném čase, zabezpečuje přehled o časovém postupu práce na zakázce, o nákladech v kalkulačním členění, výskytu neshodných výrob­ků, vytížení jednotlivých pracovišť apod. Současně vytváří podklady pro mzdovou agendu.